Terug naar boven

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2/22/2019

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden" of "Overeenkomst") dienen als een overeenkomst waarin de voorwaarden worden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van de website Ship7.com (de "Website"). Door de Website te bezoeken, wordt u automatisch geacht deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere relevante beleidsregels, servicevoorwaarden en kennisgevingen te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het verdere gebruik van de Website te staken.

Ship7behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden, de Website of de Producten en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van het elimineren of stopzetten van inhoud of functies van de Website, of het wijzigen van vergoedingen of kosten voor het gebruik van de Website of producten of diensten die beschikbaar zijn op de Website. U kunt bepalen wanneer deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn herzien door te verwijzen naar de legenda "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden.

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bent u als volgt gebonden:

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle afbeeldingen, gegevens, tekst, audio, video's, foto's, aangepaste graphics, logo's, knoppictogrammen, beschrijvingen en al het andere materiaal dat door de Website wordt verstrekt, en de verzameling of compilatie en assemblage daarvan zijn het exclusieve eigendom van Ship7 en zijn Merken, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De inhoud van de Website mag uitsluitend worden gebruikt voor uw informatieve en amusementsdoeleinden. Elk ander gebruik van dergelijke inhoud, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden.

  U mag geen inhoud van de Website gebruiken, reproduceren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, afgeleide werken maken of verspreiden op welke wijze, methode of proces dan ook, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor commerciële winst of gewin. Niets in deze Voorwaarden of op deze Website mag worden opgevat als het verlenen van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten aan u. U stemt ermee in het auteursrecht en andere toepasselijke wetten na te leven en mag de inhoud niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een persoon of entiteit. Wij bezitten alle rechten op de inhoud van de Website.
 2. ‍Gedrag van de gebruiker

  Met betrekking tot al het materiaal dat u naar onze Website verzendt of plaatst, behoudt u al uw eigendomsrechten. Echter, door het verzenden of plaatsen van materiaal naar onze Website, verleent u hierbij Ship7 een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren in verband met onze Website en Ship7's (en haar opvolgers en filialen) zaken, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en opnieuw distribueren van een deel of het geheel van onze Websites (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook aan elke gebruiker van onze Website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw materiaal via onze Website, en om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Website en onder deze Voorwaarden. De bovengenoemde door u verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.

  Wij zullen volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verplichten de identiteit of andere gegevens bekend te maken van personen die in strijd met deze sectie materiaal op onze Websites plaatsen.

  U zult onze Websites niet gebruiken terwijl u afgeleid of in beslag genomen wordt, zoals bij het besturen van een motorvoertuig. U mag onze Websites alleen bezoeken met inachtneming van uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 3. ‍Gebruiksbeperkingen, virussen, hacken en andere overtredingen

  U mag geen "page-scrape", "robot", "spider" of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Website, dit te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Website te reproduceren of te omzeilen, de werking van de Website te onderbreken of trachten te onderbreken, materialen, documenten of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk via de Website beschikbaar zijn gesteld. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot enig deel of functie van de Website, of enige andere systemen of netwerken verbonden met de Website, of tot enige van de diensten aangeboden op of via de Website, door hacking, "mining" van wachtwoorden of enige andere onwettige middelen.

  U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden door u van materiaal dat op de website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst. In overeenstemming met goed computergebruik wordt u geadviseerd om alle materialen en/of inhoud die u opent en/of downloadt van deze website te controleren op virussen met behulp van in de handel verkrijgbare, actuele viruscontrolesoftware.

  Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde uw toegang tot of gebruik van de website te beperken of te beëindigen als u deze gebruiksvoorwaarden schendt of om welke andere reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Beëindiging of beperking van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van enig ander recht of tegemoetkoming waarop wij recht hebben, in rechte of in billijkheid.
 4. Websites en inhoud van derden

  De website kan inhoud van derden bevatten (bijv. artikelen, beeldbibliotheken, datafeeds of samenvattingen) en kan ook hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij verstrekken dergelijke inhoud en links van derden uit beleefdheid aan onze gebruikers. Links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over websites of inhoud van derden waarnaar wordt verwezen, waartoe toegang wordt verkregen of die beschikbaar zijn op deze website, en daarom onderschrijven, sponsoren, bevelen wij deze websites of inhoud van derden of de beschikbaarheid van deze websites niet aan en aanvaarden wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als gevolg van beweringen dat inhoud van derden (gepubliceerd op deze of een andere website) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of aansprakelijkheid als gevolg van informatie of meningen op dergelijke websites of inhoud van derden.
 5. ‍Geschiktheid

  Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert u Ship7 dat u 13 jaar of ouder bent. Voor bepaalde functies van de Website kunnen verhoogde leeftijds- en/of andere geschiktheidsvereisten en -beperkingen gelden. Indien u een Gebruiker bent tussen 13 en 18 jaar, neem dan deze Overeenkomst door met uw ouder of voogd. Uw ouder of voogd dient namens u in te stemmen met deze Overeenkomst, en voor alle Gebruikers jonger dan 18 jaar wordt geadviseerd naar eigen inzicht van de ouders te handelen.
 6. ‍ Lidmaatschap/ Account aanmaken

  Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde inhoud, functies of functionaliteit van de Diensten (bijv. toegang voor leden, ontvangen en verzenden van goederen, enz.), vereisen wij dat u zich registreert voor een "Account", een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord hebt ("Gebruikersgegevens") en bepaalde aanvullende informatie verstrekt, waaronder, zonder beperking, uw e-mailadres, wettelijke naam, geboortedatum, land van verblijf, postadres, enz. U verklaart en garandeert dat alle registratie- en accountgegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en dat u de nauwkeurigheid van deze gegevens zult handhaven en onmiddellijk zult bijwerken. Verder, als u ervoor kiest om een geregistreerde Gebruiker te worden, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Gebruikersgegevens, en bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke toegang tot of elk gebruik van de Website door u of door een persoon of entiteit die uw Gebruikersgegevens gebruikt, ongeacht of deze toegang of dit gebruik door u of namens u is geautoriseerd, en ongeacht of deze persoon of entiteit uw werknemer of agent is. Het is daarom van cruciaal belang dat u uw Gebruikersgegevens met niemand deelt, en u moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer u uw Gebruikersaccount opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw Gebruikersgegevens niet kunnen bekijken of registreren of toegang hebben tot uw Gebruikersaccount. U stemt ermee in om Ship7 onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw Gebruikersgegevens of Gebruikersaccount, of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij behouden ons het recht voor om toegang, gebruik en registratieprivileges te ontzeggen aan elke gebruiker van de Website die verdacht wordt van frauduleuze of anderszins ongepaste inzendingen, registraties of gebruik, of indien wij van mening zijn dat er twijfel bestaat over de identiteit van de persoon die toegang probeert te krijgen tot een Gebruikersaccount of element van de Diensten.
 7. ‍Product-en servicekosten

  Alle op de Website vermelde prijzen zijn, naar beste weten van Ship7's, correct op het moment van afdrukken. De Website kan echter onopzettelijke onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze zullen naar goeddunken van Ship7worden gecorrigeerd wanneer ze worden geconstateerd. Bovendien kunnen alle vermelde prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie op de website kan regelmatig worden bijgewerkt, zodat zich tijdens dit proces onnauwkeurigheden kunnen voordoen.

  Ship7 behoudt zich te allen tijde het recht voor kosten in rekening te brengen voor de toegang tot bepaalde delen van de website. In geen geval zullen u echter kosten in rekening worden gebracht voor dergelijke toegang, tenzij wij uw voorafgaande toestemming krijgen om te betalen.

  Wanneer u de eigen Verzendkostencalculator van Ship7gebruikt voor een voorafgaande bepaling van de gecombineerde kosten van invoerrechten, belastingen en internationale verzending, zijn de resulterende kosten slechts een schatting, gebaseerd op de door u verstrekte informatie. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de schatting als gevolg van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: veranderingen in de tarieven van het leveringsbedrijf of een onvermijdelijke brandstoftoeslag die ons leveringsbedrijf kan opleggen (die wij aan u doorgeven zonder winstmarge); veranderingen in de wisselkoersen; verschillen tussen de geschatte en de werkelijke pakketgewichten; discrepanties tussen de geschatte en de werkelijke productclassificatie of waarde; het gebruik van volumetrische gewicht berekeningen voor omvangrijke, lichte pakketten; en/of extra lokale leveringskosten als uw afleveradres in een afgelegen geografisch gebied ligt. Speciale opmerking: Sommige landen van bestemming kunnen naast invoerrechten en belastingen ook door de overheid opgelegde inklaringskosten in rekening brengen. Afhankelijk van de aard van deze kosten, kunnen deze wel of niet worden opgenomen in de berekening van de verzendkosten. Ze zullen echter worden opgenomen in de kosten die bij vrijgave van de zending worden berekend.
 8. Vrijwaring

  U gaat ermee akkoord ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, vrijwilligers, agenten, licentiegevers, partners en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, voortvloeiend uit of beweerdelijk voortvloeiend uit uw gebruik van en toegang tot de Website of uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig handelsmerk, auteursrecht of ander eigendoms- of privacyrecht.
 9. Wijzigingen

  Wij kunnen deze Overeenkomst om welke reden dan ook van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u wijzigen. Wij zullen kennisgevingen van materiële wijzigingen op de Website plaatsen of weergeven en/of u een e-mail sturen of u op de hoogte stellen wanneer u zich aanmeldt over deze wijzigingen - de vorm van een dergelijke kennisgeving is naar eigen goeddunken. Zodra we dergelijke wijzigingen op de Website plaatsen of beschikbaar maken, worden deze wijzigingen onmiddellijk van kracht, en als u de Website gebruikt nadat ze van kracht zijn geworden, betekent dit dat u ermee instemt door dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Wij raden u aan deze Overeenkomst regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente rechten en verplichtingen die op u van toepassing zijn.
 10. Privacy
  Wij respecteren uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Ons beleid inzake het verzamelen en gebruiken van informatie wordt uiteengezet in ons Privacybeleid. Wij moedigen u aan het Privacybeleid te lezen en te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.
 11. Afwijzing van garantie

  Uw gebruik van de website is op eigen risico, en u erkent dat Ship7 webgebaseerde diensten worden geleverd op een 'as is' en 'as available' basis. Hoewel wij ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken via onze website, wijzen wij alle garanties af, expliciet en impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De website is niet gegarandeerd ononderbroken of vrij van fouten. Ship7 is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van toegang, vertraging in de toegang, of onderbrekingen in de toegang tot uw account of het uitvoeren van transacties als gevolg van onbeschikbare of onbetrouwbare telecommunicatienetwerken of internet service providers, incompatibele of slecht functionerende apparatuur, software die u gebruikt voor dergelijke toegang, of andere oorzaken buiten Ship7's controle.
 12. Beperking van aansprakelijkheid

  In geen geval zal Ship7 aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg-, incidentele, punitieve of exemplarische schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van zaken, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van goodwill, gemiste kansen, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie) voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van uw account of de Ship7 website, zelfs als we zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Behalve voor verlies van of schade aan pakketten tijdens internationale verzending (die wordt gedekt in Verzendvoorwaarden), is Ship7's maximale aansprakelijkheid, en uw exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot eventuele fouten in Ship7 diensten die aan u zijn geleverd onder deze overeenkomst, beperkt tot US$100 (of gelijkwaardig) per incident. Sommige landen of staten staan geen afwijzing van impliciete garanties of beperking van bepaalde schade toe, zodat dergelijke afwijzingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
 13. Contact opnemen / Ondersteuning krijgen

  Voor hulp bij technische problemen en andere vragen, raadpleeg en/of neem contact met ons op via onze contact- en ondersteuningspagina.
 14. Koppen

  Koppen in deze Servicevoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.
 15. Jurisdictie en toepasselijk recht

  Op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Website is het interne materiële recht van de staat New Jersey van toepassing, dat wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het interne materiële recht van de staat New Jersey (niettegenstaande de bepalingen inzake wetsconflicten van de staat) dat van toepassing is op contracten die worden gesloten, uitgevoerd en volledig uitgevoerd in New Jersey, en, voor alle juridische of billijke acties gaat u specifiek akkoord met en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in de staat New Jersey en gaat u ermee akkoord dat u geen bezwaar zult maken tegen een dergelijke jurisdictie of locatie op grond van een gebrek aan persoonlijke jurisdictie, forum non conveniens of anderszins. IN ELKE ACTIE OF PROCEDURE DIE WORDT GESTART OM EEN RECHT OF VERPLICHTING VAN DE PARTIJEN ONDER DEZE OVEREENKOMST AF TE DWINGEN, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP HIERVAN, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ELK RECHT DAT U NU HEBT OF LATER ZULT HEBBEN OP EEN JURYRECHTSPRAAK.